Font Size

SCREEN

Layout

Menu Style

Cpanel

ประกาศโรงพยาบาลแม่เมาะ 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ


EB1 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (ที่ผ่านมา)
ข้อ 1. บันทึกรายงานผู้บริหารและเผยแพร่
ข้อ 2. รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี พ.ศ.2561
ข้อ 3. Print Screen
EB2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อ 1 บันทึกลงนามประกาศและเผยแพร่
ข้อ 2. ประกาศมาตรการความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

EB3 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
ข้อ 1. เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน 5,000 บาท ขึ้นไป
ข้อ 2. เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินสูงสุด
ข้อ 3. หนังสือ กค 0405.4ว 322 ลว.24 สค.60

EB4 หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ
ข้อ 1. บันทึกขอเผยแพร่
ข้อ 2. แบบ สขร.1
ข้อ 3. Print Screen
EB5 หน่วยงานเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียเข้ามาร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน
EB6 ผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงาน
EB7 ผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงาน
EB8 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ข้อ 5. Print Screen
EB9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน
EB9 ข้อ 1
EB 9 ข้อ 1.6 ยุทธศาสตร์
EB 9 ข้อ 5 หลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่และหลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการทุตจริตและประพฤติมิชอบ
EB 9 ข้อ 6 รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
EB 9 ข้อ 7 ข้อมูการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย
EB 9 ข้อ 7.1 แผนการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีที่ผ่านมา
EB 9 ข้อ 7.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
EB 9 ข้อ 7.3 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ตามรอบระยะเวลาที่กำหนดในกรอบแนวทาง
EB 9 ข้อ  7.4 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธาณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2650 และแบบแสดงความบริสุทธิ๋ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของเจ้าที่
EB 9 ข้อ 7.5 แบบสรุปผลการจัดการพัสดุในรอบเดือน (แบบสขร.1)
EB10 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี
EB13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารมาตรการปฏิบัติงานและการดำเนินงานกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ
ข้อ 1. บันทึกลงนามประกาศและเผยแพร่
ข้อ 2. ประกาศมาตรการบริหารผลการปฏิบัติงานผู้มีผลสัมฤทธิ์ต่ำ
ข้อ 3. ประกาศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ด้านความรับผิด (กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ)
ข้อ 4. ประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
ข้อ 5. หนังสือแจ้งเวียน
EB14 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบในรอบปีงบประมาณ
ข้อ 1. บันทึกลงนามประกาศและเผยแพร่
ข้อ 2. ประกาศการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ข้อ 3. ภาพถ่ายประกอบ
ข้อ 4. Print Screen
EB16 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน
ข้อ 5. รายงานร้องเรียนการทุจริต/ร้องเรียนทั่วไป
ข้อ 6. Print Screen
EB17 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน
ข้อ 4. บันทึกรายงานสรุปผลมาตรการป้องกันการรับสินบน
ข้อ 5. Print Screen
EB18 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน
EB19 หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส มีกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้น
ข้อ 1. การรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเพื่อดำเนินกิจกรรมป้องกันการทุจริต
ข้อ 2. การกำหนดสมาชิกกลุ่ม วัตถุประสงค์ ระเบียบ
ข้อ 3. กิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงาน
ข้อ 4. หลักฐานสะท้อนความคิดริเริ่มของกลุ่ม
ข้อ 5. Print Screen
EB20 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
ข้อ 1. หนังสือเชิญประชุม
ข้อ 2. สรุปรายงานการประชุม
ข้อ 3. รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน
ข้อ 4. บันทึกขอเผยแพร่
ข้อ 5. Print Screen
EB21 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยกำหนดมาตรการ กลไกหรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
ข้อ 4. รายงานผลการดำเนินงาน
ข้อ 5. Print Screen
EB22 หน่วยงานมีการประชุม หรือการอบรม/สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานในการให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียง ต้านทุจริต แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
EB23 หน่วยงานมีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง
ข้อ 3. Print Screen
EB24 หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง

EB25 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

EB25-2 แนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือ หรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 


EB26 หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชนด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้

EB26-1 ขั้นตอนการเข้ารับบริการ

EB26-2 ภาพถ่ายนประกอบ

EB26-3 ขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณบนเว็บไซต์

 

 


You are here: Home ITA