Font Size

SCREEN

Layout

Menu Style

Cpanel
 
ประกาศโรงพยาบาลแม่สายบ่าย 
การเรียนรู้และความสำคัญในการดำเนินงานของเก้าอี้งานภาครัฐ
 
EB1 คิวงานมีการทำผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (ที่ผ่านมา)
ข้อ 3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล
 

EB2 ตารางงานมีการกำหนดการกำหนดหรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อจัดการความบางในการจัดซื้อจัดจ้าง
ส่วนที่ 1
ส่วนที่ 2
EB2 ข้อ 3.2 
ข้อ 2.12 Print Screen จากเว็บไซต์และติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ (แนวทางปฏิบัติงาน)
ไตรมาส1
ไตรมาส2
ไตรมาส3
ไตรมาส4

EB3 ตารางงานมีการปันปันจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
ไตรมาส1
ไตรมาส2

EB4 แถวงานมีการกระจายรายละเอียดขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างระบบ

 
EB5 บานงานเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนสูงเข้ามาร่วมในการดำเนินการตามภารกิจของฐานงาน
 
 

EB6 ผู้มีส่วนทั้งหมดเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำเตียง / โครงการตามภารกิจของฐานงาน
ผู้มีส่วนร่วม EB7 ผู้มีส่วนทั้งหมดเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการตามภารกิจของตารางงาน
 

EB8 ตารางงานมีการกำหนดข้อความหรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ผ่านเว็บไซต์ของสัปดาห์งาน
 

EB9 แถวงานมีการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นปกติ
9.1 ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน
9.7. ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างประกอบด้วย
9.10. แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ EB9
 

EB10 คิวงานมีการปฏิบัติราชการประจำปี
3. พิมพ์หน้าจอจากเว็บไซต์หรือย่อโฆษณา
 

EB11
 
 


EB12
 - ผลติดตามการดำเนินการงานเขียนไตรมาส4

EB13

EB13 ตารางงานมีการกำหนดแนวทางหรือการวางระบบในการบริหารจัดการแนวทางและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานระดับ

ข้อ 1. บันทึกลงนามประกาศและเผยแพร่ 
 

EB14 คิวงานมีการรายงานการควบคุมผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของห้องในลำโพงในงานและผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในที่แจ้งให้ทราบในรอบระยะ
 

EB15 ตารางงานมีการกระจายความตั้งใจของผู้บริหารต่อทอด
 

EB16 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน
     7.1 รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนทั่วไป พร้อมระบุปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข
     7.2 รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ พร้อมระบุปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข
ข้อ 9 Link แสดงหลักฐานจาก Web site ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น ในระบบ MITAS
 

EB17 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน
 
 

EB18 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน
 
 

EB19 หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส มีกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้น


EB20 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
 

EB21 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยกำหนดมาตรการ กลไกหรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
 

EB22 หน่วยงานมีการประชุม หรือการอบรม/สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานในการให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียง ต้านทุจริต แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
 
 

EB23 หน่วยงานมีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง

ข้อ 2. หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อขอความเห็นชอบและอนุมัติลงนาม และเผยแพร่บนเว็บไซต์

 
 

EB24 หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติกานส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน
 

1.1 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการใน 2 ไตรมาส

     - ไตรมาสที่ 2 ตัดยอด ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

     - ไตรมาสที่ 4 ตัดยอด ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2563

1.2 หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ/สั่งการ และปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

- ไตรมาส 4

1.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น และ Print Screen จาก Web site ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

- ไตรมาส 4

ข้อ 2แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน

2.1 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามข้อกำหนดของคู่มือการขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สำหรับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ลำปางทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และโรงพยาบาลชุมชน ตามแบบฟอร์มการรายงานและการติดตามประเมินผลฯ และจัดส่งตามปฎิทินที่กำหนดทุกประการ

- ไตรมาส 4

2.2 หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ/สั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บน Web site ของหน่วยงาน

- ไตรมาส 4

2.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น และ Print Screen จาก Web site ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

- ไตรมาส 4

2.4 แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน

 


EB25 แนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือ หรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
 
 

EB26 คิวงานมีการดำเนินการอำนวยความสะดวกหรือการให้บริการประชาชนด้วยการแสดงขั้นตอนเวลาที่ใช้
 
 

 
You are here: Home ITA ITA63 ITA63