Font Size

SCREEN

Layout

Menu Style

Cpanel

Home

 เมื่อวันที่ 11  มกราคม  พ.ศ. 2566 
นางสาวสุภาพรรณ  ชุณหการกิจ นายแพทย์เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล สบปราบ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่เมาะ ในฐานะผู้บริหารสูงสุดของโรงพยาบาลแม่เมาะ ได้ประกาศและแสดงเจตนารมณ์
นำบุคลากรโรงพยาบาลแม่เมาะ
ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต
“โรงพยาบาลแม่เมาะใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (MMH Together Against Corruption)”
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
จะเป็นคนดีมีคุณธรรม ประพฤติปฏิบัติตนในสัมมาอาชีพ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเป็นหลักสำคัญมั่นคง ดำรงตนอยู่ด้วยความมีเกียรติ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มีจิตสำนึกที่ดี รับผิดชอบต่อหน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเต็มกำลังความสามารถ ถูกต้องโปร่งใส เป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ                 ตามหลักธรรมาภิบาล กล้าตัดสินใจและยืนหยัดที่จะทำในสิ่งที่ถูกต้อง ชอบธรรม ไม่กระทำการโกงแผ่นดิน                ไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมของประชาชนมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว             มีจิตสาธารณะ ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ หาประโยชน์บนความทุกข์ยากของประชาชน ตามค่านิยม  ในการบริหารงาน อันได้แก่ ซื่อสัตย์ สามัคคี มีความรับผิดชอบ ตรวจสอบได้ โปร่งใส มุ่งในผลสัมฤทธิ์ของงาน กล้าหาญทำในสิ่งที่ถูกต้อง รวมถึงการปฏิบัติตนตามมาตรฐาน ทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ 
 

 


ด้วยกระทรวงสาธารณสุข ขอความร่วมมือให้ทุกจังหวัดดำเนินการรณรงค์ ลด ละ เลิก การใช้ภาชนะบรรจุอาหารที่ทำมาจากโฟม เนื่องจากมีงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศ พบว่าเมื่อนำกล่องโฟม (Polystyrene) ไปบรรจุอาหารที่มีความร้อนสูงหรือที่มีไขมันหรือน้ำมัน จะทำให้เกิดสารสไตรีน (Styrene) และสารเบนซิน ซึ่งเป็นสารก่อให้เกิดมะเร็งออกมาปนเปื้อนในอาหาร ทำให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้บริโภค และก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมตามมา โดยภาชนะที่ทำมาจากโฟมต้องใช้เวลาในการย่อยสลายนานกว่า 100 ปี 


 


 

 


 

มาเช็คความเครียดในช่วงสถานการณ์ Covid-19 กันหน่อยไหม

ใครอยากประเมินตนเอง แนะนำให้ตรวจเช็คสุขภาพใจ  โดยแสกน QR Code ประเมินด้านล่างนี้เลยน้า เพื่อรับรู้สภาวะจิตใจของตนเองและวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องกันค่ะ  

ใครประเมินแล้ว มีคะแนนสูง รู้สึกเครียด กังวล ไม่สบายใจ หมดพลัง เรายินดีรับฟังนะคะ

สายด่วนสุขภาพจิต รพ.แม่เมาะ 098-817-5111 

หรือเข้ามาปรึกษาด้วยตนเองที่คลินิกฟ้าใส รพ.แม่เมาะ ได้เลย ทุกวัน จันทร์-ศุกร์

ในเวลาราชการนะคะ ยินดีให้บริการค่า

 

 


นโยบายดำเนินงานด้านบริการอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและบริการเวชกรรมสิ่งแวดล้อม


โรงพยาบาลแม่เมาะได้มีการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และซักซ้อมความเข้าใจ กรณีโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ อ่านรายละเอียดต่อ


ห้องตรวจอุบัติเหตุและฉุกเฉิน เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง

สอบถามรายละเอียด โทร  054 - 266104 , 054 - 266032

ต่อ 232 205 - 208

ห้องตรวจโรคทั่วไปในเวลาราชการ

วันจันทร์ - วันศุกร์ 08.00 น. - 16.00 น.

 ** เปิดรับบัตรตั้งแต่เวลา 08.00 น. **

 

ข่าวประกวดราคา >>

5 กย 66 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้งาเหมาบริการทำความสะอาด ปีงบประมาณ 2567

23 สค 66 - เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการซักรีด ปีงบประมาณ 2567

17 สค 66 - เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)\

ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาด ปีงบประมาณ 2567

24 กพ 66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

30 มค 66 ประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์พร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์

26 มค 66 ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด

25 มค 66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์(รถยนต์เอกซเรย์เคลื่อนที่ระบบดิจิตอล)

10 มค 66 ประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์พร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์

8 ธค 65 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์รถเอกซเรย์เคลื่อนที่

8 ธค 65 ประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์พร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์

2 ธค 65 ประกวดราคาซื้อวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 5 รายการ

17 พย 65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 2 รายการ

17 พย 65 ประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์พร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์

3 พย 65 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ

2 พย 65 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ

31 ตค 65 ประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์จำนวน 3 รายการ 

28 ตค 65 ประกวดราคา ซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์พร้อมติดตั้งระบบ

27 ตค 65 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ

12 กย. 65 ประกาศประกวดราคาซื้ออาหารสำเร็จรูปสำหรับผู้ป่วย ปี 2566

29 สค. 65 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัรฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

 


 

แผนจัดซื้อ >>

  •  

ผลการจัดซื้อ >>


                                                                                                                                                                   

ข่าวรับสมัครงาน >>

 

You are here: Home