Font Size

SCREEN

Layout

Menu Style

Cpanel

Home

           ด้วยกระทรวงสาธารณสุข ขอความร่วมมือให้ทุกจังหวัดดำเนินการรณรงค์ ลด ละ เลิก การใช้ภาชนะบรรจุอาหารที่ทำมาจากโฟม เนื่องจากมีงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศ พบว่าเมื่อนำกล่องโฟม (Polystyrene) ไปบรรจุอาหารที่มีความร้อนสูงหรือที่มีไขมันหรือน้ำมัน จะทำให้เกิดสารสไตรีน (Styrene) และสารเบนซิน ซึ่งเป็นสารก่อให้เกิดมะเร็งออกมาปนเปื้อนในอาหาร ทำให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้บริโภค และก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมตามมา โดยภาชนะที่ทำมาจากโฟมต้องใช้เวลาในการย่อยสลายนานกว่า 100 ปี

          ดังนั้น โรงพยาบาลแม่เมาะ จึงได้ตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมสุขภาพและความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ทุกคน พร้อมทั้งดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม จึงได้กำหนดนโยบายให้โรงพยาบาลแม่เมาะ เป็นหน่วยงานปลอดโฟม (Polystyrene) บรรจุอาหาร 100% โดยขอให้เจ้าหน้าที่ทุกคนถือปฏิบัติตามนโยบายนี้อย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง ดังนี้

          1.  การจัดประชุมทั้งในและนอกโรงพยาบาลแม่เมาะทุกครั้ง ต้องไม่มีการใช้ภาชนะโฟม (Polystyrene) บรรจุอาหาร ขอให้ใช้ผลิตภัณฑ์ทดแทนโฟม ที่ปลอดภัยต่อสุขภาพ หรือย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ

          2.  เจ้าหน้าที่ทุกคนต้องไม่นำภาชนะโฟม (Polystyrene) บรรจุอาหาร เข้ามาในโรงพยาบาลแม่เมาะ

          3.  ผู้ประกอบการที่นำอาหารเข้ามาจำหน่ายภายในบริเวณโรงพยาบาลแม่เมาะ ต้องไม่มีภาชนะโฟม (Polystyrene) บรรจุอาหาร


ข่าวประชาสัมพันธ์ >>

ห้องตรวจอุบัติเหตุและฉุกเฉิน เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร  054 - 266104 , 054 - 266032 ต่อ 232

ห้องตรวจโรคทั่วไปในเวลาราชการ วันจันทร์ - วันศุกร์ 08.00 น. - 16.00 น.

(เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

** เปิดรับบัตรตั้งแต่เวลา 08.00 น.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 054 - 266104 , 054 - 266032 ต่อ 205 - 208 

 

 ตั้งแต่ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น. สามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่  Click  อัตราค่าบริการ Click

ข่าวประกวดราคา >>

28/11/61 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 

22/10/61 ประกาศจ้างเหมาบริการงานทำความสะอาด งปม.2562 

 


ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างซ่อมแซมหลังคาและดาดฟ้า  25 กรกฎาคม 2561

ประกาศจ้างซ่อมแซมหลังคาและดาดฟ้าด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10/07/61


                                                                                                            

                                                                                            READ MORE >>>

ข่าวรับสมัครงาน >>

 

You are here: Home