Font Size

SCREEN

Layout

Menu Style

Cpanel
วิสัยทัศน์
 
   โรงพยาบาลคุณภาพ   บริการประทับใจ   ปลอดภัยทั้งผู้ให้และผู้รับบริการ 
 
พันธกิจ
 
1. ให้บริการด้านสร้างเสริม ป้องกัน รักษาและฟื้นฟูสภาพแบบองค์รวมในระดับ บุคคล ครอบครัว ชุมชน ตามมาตรฐานวิชาชีพ 
2. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการดูแลผู้ป่วยให้มีประสิทธิภาพ
3. สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน และภาคีเครือข่ายในการดูแลสุขภาพ
4. เฝ้าระวังผลกระทบด้านสุขภาพจากสิ่งแวดล้อม
 
 
เข็มมุ่ง
 
1.ประชาชนเชื่อมั่นและไว้วางใจ
2.บุคลากรมีความสุข
3.บุคลากรและผู้รับบริการปลอดภัย
4.พัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ
 
ค่านิยมร่วม ( Core values)
 
MTEC 
M =  MAEMOH  TEAM            โรงพยาบาลแม่เมาะ และเครือข่าย
T  = TEAMWORK                    มีความสามัคคี ยึดหลักการทำงานเป็นทีม
E  =  EMPOWERMENT             การเสริมสร้างพลังผู้รับบริการ 
C  =  CUSTOMER FOCUS        มุ่งเน้นบริการที่ดีแก่ผู้รับบริการและผู้มาเยือน
 
 
 
 
 
You are here: Home วิสัยทัศน์-พันธกิจ