Font Size

SCREEN

Layout

Menu Style

Cpanel
-   วิสัยทัศน์
 
    เป็นโรงพยาบาลคุณภาพ บริการด้วยใจ สร้างสายใยชุมชน
 
-   พันธกิจ
 
1. บริการด้านสร้างเสริม ป้องกัน รักษาและฟื้นฟูสภาพแบบองค์รวมตามมาตรฐานวิชาชีพโดยให้บริการด้วยใจ
2. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการดูแลผู้ป่วยให้มีประสิทธิภาพ 
3. สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาระบบสุขภาพ
4. มีการเฝ้าระวังผลกระทบด้านสุขภาพจากสิ่งแวดล้อม 
 
 
-  เข็มมุ่ง
 
1. พัฒนาการใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพจัดการประชาชนให้ได้รับความสะดวกรวดเร็วปลอดภัย
2. 2P  safety การสร้างความปลอดภัยอย่างเป็นระบบทั้งผู้รับบริการและผู้ให้บริการ
 
 ค่านิยมร่วม ( Core values)
 
ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมใช้ข้อมูล เกื้อกูลด้วยหัวใจ
MMH = MAEMOH hospital  
M = Minding Environment
M = Management by fact
H = Humanize Care
 
 
 
 
 
You are here: Home วิสัยทัศน์-พันธกิจ