Font Size

SCREEN

Layout

Menu Style

Cpanel

   

    โรงพยาบาลแม่เมาะเดิมเป็นโรงพยาบาลขนาด 10 เตียงสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2527 บนพื้นที่ 45 ไร่ หมู่ 1 ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง 

    ต่อมาในปี พ.ศ.2532 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยมีความจำเป็นต้องใช้พื้นที่ดังกว่าวเพื่อการขยายเหมืองลิกไนต์ทำให้โรงพยาบาลแม่เมาะต้องย้ายมาก่อสร้างในสถานที่ปัจจุบัน คือ 392 หมู่ 11 ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ในปี พ.ศ.2538 กระทรวงสาธารณสุขได้พิจารณาให้ยกฐานะเป็นโรงพยาบาลขนาด 30 เตียง ก่อสร้างแล้วเสร็จในเดือน มีนาคม 2539 และได้จัดพิธีการเปิดอาคารทำการ 30 เตียง อย่างเป็นทางการในวันที่ 27 มิถุนายน 2540

You are here: Home ประวัติโรงพยาบาล